Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez administrator danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art.13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych .

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Niebieska Kraina z siedzibą 37-100 Łańcut, ul. Cetnarskiego 87, dane kontaktowe:

 1. Dane dotyczące wizerunku

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1.  wykonania umowy edukacyjnej. P odstawa prawna; art 6 ust 1 lit b RODO.
 2. rekrutacji. Podstawa prawna; art 6 ust 1 lit f RODO.
 3. wycieczek wyjazdów edukacyjnych i szkolnych ,konkursów .P odstawa prawna; art 6 ust 1 lit a, f RODO.
 4. Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.  A ,oraz f Rozporządzenia.
 5. Wewnętrznych celów administracyjnych administratora, w tym kontroli i rozliczeń oraz statystyki i raportowania wewnętrznego oraz w ramach grupy organizacyjnej .(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

 1. Podmioty powiązane kapitałowo z Administratorem;
 2. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, w przypadku wykonywania umowy lat 6 aż do przedawnienia roszczenia.

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 2. Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 6. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO

8. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji usług oferowanych przez Administratora, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem korzystania z tych usług. Podanie ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości korzystania z usług świadczonych przez Administratora .

9. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się to jednak ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.