Przedszkolaki na start!

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Numer i nazwa Działania:
9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Wartość projektu: 1 037 483,76 zł

Wkład własny: 105 552,00 zł

Wkład UE: 881 861,19 zł

Okres realizacji projektu: od: 01.10.2018 do: 31.03.2020

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gminie Łańcut poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej min. 7 dzieciom z zaburzeniem rozwojowym – autyzmem udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez utrwalanie i rozwijanie repertuaru wyuczonych zachowań podczas dotychczasowej rewalidacji w grupie najwyżej funkcjonującej w nowoutworzonym oddziale przedszkolnym w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych NIEBIESKA KRAINA i utworzenie nowego przedszkola liczącego 22 miejsc wychowania przedszkolnego w Łańcucie przez Wnioskodawcę oraz wyrównanie szans edukacyjnych, zwiększenie umiejętności społecznych minimum 29 dzieci poprzez rozszerz oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia w zakresie stwierdzonych deficytów poprzez realizację zajęć specjalistycznych oraz stymulujących rozwój psychoruchowy okresie od 01.10.2018 do 31.03.2020.

Grupy docelowe:

GD1. Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty pochodzące z Gminy Łańcut oraz gmin ościennych posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność

GD2. Dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty pochodzące z Gminy Łańcut oraz gmin ościennych – 22 dzieci.

GD3. Rodzice i prawni opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie o systemie oświaty stanowiących GD1 i GD2.

GD4. Nowo utworzony oddział przedszkolny Klekotka w Łańcucie

GD5. Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych NIEBIESKA KRAINA w Łańcucie

Najważniejsze produkty i rezultaty przewidziane do osiągnięcia:

 1. Liczba nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych – 2

 2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 29

 3. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 29

Zadania:

 1. Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami

 2. Doposażenie przedszkola Niebieska Kraina w pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt multimedialny z oprogramowaniem niezbędny do realizacji zajęć z dziećmi z niepełnosprawnościami

 3. Organizacja zajęć przedszkolnych w ramach podstawy programowej w przedszkolu Niebieska Kraina dla dzieci z niepełnosprawnościami

 4. Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu Niebieska Kraina dla dzieci z niepełnosprawnościami

 5. Realizacja wyjazdów edukacyjnych i imprez kulturalnych w przedszkolu Niebieska Kraina dla dzieci z niepełnosprawnościami

 6. Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć przedszkolnych w przedszkolu Klekotka

 7. Doposażenie przedszkola Klekotka w pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt multimedialny z oprogramowaniem

 8. Organizacja zajęć przedszkolnych w ramach podstawy programowej w nowo utworzonej grupie przedszkolnej w przedszkolu Klekotka

 9. Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu Klekotka

 10. Realizacja wyjazdów edukacyjnych i imprez kulturalnych w przedszkolu Klekotka